Austria

73 coins

Bronze, 1.6 g, ⌀ 17 mm

Zinc, 1.8 g, ⌀ 17 mm

Bronze, 3.3 g, ⌀ 19 mm

Aluminium, 0.9 g, ⌀ 18.02 mm

Zinc, 2.5 g, ⌀ 19 mm

Cupronickel, 4.5 g, ⌀ 22.05 mm

Zinc, 3.5 g, ⌀ 21 mm

Aluminium, 1.1 g, ⌀ 19.8 mm

Aluminium Magnesium, 1.4 g, ⌀ 22 mm

Aluminium Bronze, 3 g, ⌀ 19.5 mm
Didn’t find a coin?