Cedar

12 coins

Lebanon    12 coins

Aluminium, 1 g, ⌀ 20 mm

Aluminium Bronze, 3 g, ⌀ 20 mm

Nickel Brass, 2.2 g, ⌀ 18.04 mm

Cupronickel, 3.5 g, ⌀ 22 mm

Aluminium Bronze, 3.97 g, ⌀ 23.3 mm

Nickel Brass, 3.9 g, ⌀ 23.3 mm

Silver, 5 g, ⌀ 24 mm

Nickel, 6 g, ⌀ 24 mm

Nickel, 8 g, ⌀ 27.3 mm

Brass, 4 g, ⌀ 22.5 mm
Didn’t find a coin?